Trans-nacionāla dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju skolotāju izglītība ar dominanti caurviju kompetencēs un izglītībā ilgtspējīgai attīstībai

AcaSTEMy projekta mērķis ir izstrādāt sistēmisku atbalsta struktūru kvalitatīvai un pētniecībā balstītai STEM (dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju) skolotāju izglītībai (gan topošo skolotāju izglītībai, gan praktizējošo skolotāju profesionālajai pilnveidei), kura ietver transnacionālu mobilitāti kā būtisku pamatelementu. Projekts vīzija ir caurviju prasmēs kompetenti un motivēti STEM skolotājus, kuri ir atbilstoši sagatavoti un tiek atbilstoši atbalstīti, lai sagatavotu skolēnus viņu nākotnes STEM karjerām.

Lai sasniegtu uzstādūtos mērķus, acaSTEmy projektā plānots:

·       izstrādāt, pilotēt un popularizēt dažādus attālinātus un jauktus skolotāju mācīšanās modeļus, tai skaitā modeļus, kuros iekļauta transnacionālā mobilitāte un mentordarbība,

·       uzlabot STEM skolotāju digitālās kompetences efektīva mācīšanas un mācīšanās procesa nodrošināšanai,

·       veicināt STEM skolotāju kompetences un mācīšanas un mācīšanās pieeju ilgtspējīgai un mūsdienīgai izglītībai, izstrādājot skolotāju profesionālās pilnveides risinājumus, kuru centrā būtu: a) galvenās 21. gadsimta problēmas, piemēram, vides ilgtspējība, ES zaļais kurss, veselība un tās aizsardzība, un b) mācīšanas un mācīšanās metodiskie aspektus, piemēram, daudzveidības respektēšana un iekļaujoša STEM mācīšana un mācīšanās, kura mazinātu ar STEM saistītu trauksmi un veicinātu dzimumu līdztiesību.

AcaSTEmy partneru tīklu veido skolotāju sākotnējās izglītības un profesionālās pilnveides īstenotāji, kā arī skolu praktiķi no 8 valstīm. Projekta ietvaros tiks izstrādāti un pārbaudīti transnacionālās mobilitātes modeļi un risinājumi efektīvai un pieejamai un profesionālai skolotāju apmācībai. Projekta partneru tīkls ietvar arī STEM skolotāju asociācijas, izglītības ministrijas un Zinātņu akadēmijas. Projekta redzējumā plašais un daudzveidīgais partneru tīkls sniegs ieguldījumu jaunu izglītības politikas ietvaru izstrādē mērķtiecīgai un sistemātiskai skolotāju mobilitātei, kā arī nodrošinās plašāku informācijas izplatīšanu saistībā STEM izglītības politiku gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī.